Biuro Oświaty Gminy Grodzisk Mazowiecki spełniając obowiązek informacyjny określony w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1) informuje, że:

1. Administratorem danych jest Dyrektor Biura Oświaty Gminy Grodzisk Mazowiecki ul. Kościuszki  32 A 05-825 Grodzisk Mazowiecki

e-mail: grodzisk-oswiata@grodzisk.pl
tel.: +48 22 463 46 55

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Robert Kozłowski, ul. Kościuszki 32 A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

e-mail: iod@cdkp.pl
tel.: 604-362-559

3. Każdemu z Państwa przysługuje prawo do dostępu oraz poprawiania podanych przez siebie informacji stanowiących dane osobowe, a ponadto, zgodnie z nowymi przepisami, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Ponadto możecie Państwo  w dowolnym momencie skorzystać z prawa do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie Waszych danych.

4. Dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych i ustawowych Biura Oświaty Gminy Grodzisk Mazowiecki na podstawie art. 6 RODO.

5. Informujemy, że Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w postaci umożliwiającej identyfikację określonej osoby.

6. Dane będą przechowywane przez okres ustawowych zadań Biura Oświaty Gminy Grodzisk Mazowiecki na podstawie art. 6 RODO oraz Instrukcji kancelaryjnej, nie dłużej, niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania z uwzględnieniem terminów wynikających z konieczności zapewnienia możliwości egzekwowania powszechnie obowiązujących praw i obowiązków.

7. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Adres organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@giodo.gov.pl

8. Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa w zakresie przetwarzania w celach, o których mowa w pkt. 4, podanie danych wynika ze stosunku umownego i jest niezbędne w celu realizacji umowy. Niepodanie danych w związku z przetwarzaniem ich w celach wskazanych powyżej uniemożliwi Administratorowi realizację umowy.

9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

10. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach na naszych stronach i urządzeniach, których używa Użytkownik podczas korzystania z naszych elektronicznych usług.